รูปติดบัตร รูปถ่ายวีซ่า

ID-VISA Photo

id-photo

เพิ่ม โอกาสในการสมัครงานได้ง่ายๆด้วยภาพถ่ายติดบัตร ที่สามารถสร้างความน่าสนใจในตัวคุณ ทางเลือกใหม่ของภาพติดบัตร คุ้มด้วยราคา คมชัดทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกความต้องการ มีให้เลือกหลายขนาดให้เหมาะสมในการใช้งาน

ทางร้านบริการถ่ายรูปติดวีซ่าของทุกประเทศในขนาดที่ถูกต้อง หรือขนาดตามที่ต้องการ ถูกต้องทุกรายละเอียด ( กระดาษ ความคมชัด ขนาดรูป )

 

ขนาดของรูปติดบัตรที่มีบริการ

 • ID 1" (รูปติดบัตรขนาด 1 นิ้ว)
 • ID 2" (รูปติดบัตรขนาด 2 นิ้ว)
 • ID 3.2 x 4 cm. (รูปติดบัตรขนาด 3.2x4 เซนติเมตร)
 • VISA 2" x 2" for USA / JAPAN (รูปถ่ายติดวีซ่า ขนาด 2"x2" สำหรับประเทศ สหรัฐฯ / ญี่ปุ่น)
 • VISA 3.5 x 4.5 cm. for UK / Schengen(EU) / China / Australia (รูปถ่ายติดวีซ่า ขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร สำหรับประเทศ อังกฤษ/ สหภาพยุโยป (เช็งเกน) / จีน / ออสเตรเลีย)
 • etc. อื่นๆตามต้องการ

 

โดยทางร้านให้บริการรูปติดบัตรเป็นเซ็ต

 • เซ็ท A มีรูป 1" = 18 ใบ, 2" = 10 ใบ, และขนาด Postcard 1 ใบ
 • เซ็ท B มีรูป 1" = 24 ใบ, 2" = 10 ใบ
 • เซ็ท C มีรูป 1" = 15 ใบ, 2" = 15 ใบ
 • เซ็ท1" มีรูป 1" = 36 ใบ
 • เซ็ท 2" มีรูป 2" = 25 ใบ
 • เซ็ท VISA for USA / JAPAN มีรูป 2" x 2" = 8 ใบ, 2" = 15 ใบ
 • เซ็ท VISA Mix มีรูป 3.5 x 4.5 cm. = 10 ใบ, 2" = 10 ใบ
 • หรือเซ็ตตามความต้องการ ** (กรุณาสอบถามที่ภายในร้าน)

รูปติดบัตร

เซ็ท ทางร้านจะเก็บไฟล์รูปไว้ในระบบประมาณ 2 เดือน หากต้องการซีดีไฟล์รูปเสียค่าบริการเพิ่ม

นอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการ แต่งหน้า-ทำผม, และบริการ เสื้อสูท ชุดครุย ให้ยืม ฟรี

 

รายชื่อครุยสถาบันต่างๆที่มีให้บริการใช้ถ่ายรูปติดบัตร

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา - CU)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ. - TU)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก. - KU)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. - KMITL)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. - KMUTT)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ. - KMUTNB)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก. - SU)
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว - SWU)
 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สปท. - PIT)

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช. - CMU)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข. - KKU)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. - PSU)
 • มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ. - BUU)
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน. - NU)
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส. - MSU)
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล. - MFU)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส - SUT) (ตัดต่อ)
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ. - UBU)

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร. - RU)
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ. - STOU)

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท. - BU)
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU.) (ตัดต่อ)
 • มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk)
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (KBU) (ตัดต่อ)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ. - DPU)
 • มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส. - RSU)
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)
 • มหาวิทยาลัยสยาม (มส. - Siam U)
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค. - UTCC)
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU)
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ. - NIDA)
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (RMUTK)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร. - RRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ. - CRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ. - DRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส. - BSRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ((มรว. - VRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด. - SDU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.- SD)

 • วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก